• Carnish, Uig
  • Uig Chessmen

Fìor dhaoine , fìor bheatha

Real people, real lives

Explore our island heritage

On this website you will find thousands of records relating to the genealogy, history, traditions, culture and archaeology of the Western Isles (or Outer Hebrides), a chain of islands off the west coast of Scotland. The material is drawn mostly from the archives of local historical societies (comainn eachdraidh), with valuable input from Hebrideans and their descendants around the world. At the moment, information is being contributed by societies covering the areas of Uig, Bernera, Kinloch, Pairc, Carloway, Tolsta, North Lochs, Ness and Barvas & Brue in Lewis, together with Berneray in the Sound of Harris. Information about using the site can be found below.

This website has been developed in collaboration with Aberdeen University. The Hebridean Connections project is supported by the Scottish Government’s People & Communities Fund, the Heritage Lottery Fund, Comhairle nan Eilean Siar, the Scottish Council for Voluntary Organisations, and (to March 2015) Highlands & Islands Enterprise. 

Air an làraich-lìn seo gheibh sibh na mìltean de chlàir a tha a' buntainn ri sloinntearachd, eachdraidh, beul-aithris, dualchas agus àrc-eòlas sna h-Eileanan an Iar. Is iad tasglainn nan comann eachdraidh an tùs fiosrachaidh as cudromaiche, le cuideachadh luachmhor bho mhuinntir nan eilean agus an sliochd air feadh an t-saoghail. Aig an àm seo, tha comainn eachdraidh à Ùig, Sgìre Bheàrnaraigh, Ceann a Loch, Pàirc, Càrlabhagh, Tolastadh bho Thuath, Ceann a Tuath nan Loch, Nis agus Barabhas & Brù ann an Leòdhas, cuide ri Beàrnaraigh na Hearadh, a’ cur fiosrachadh ris a’ phròiseact. Gheibh sibh fiosrachadh gu h-ìosal air mar a chleachdas sibh an làrach.

Chaidh an làrach-lìn seo a leasachadh ann an co-bhonn le Oilthigh Obar Dheathain. Tha pròiseact Ceanglaichean Innse Gall air a mhaoineachadh le Riaghaltas na h-Alba (Maoin Sluaigh is Choimhearsnachdan), Maoin Dualchais a' Chrannchuir, Comhairle nan Eilean Siar, Comhairle Bhuidhnean Saor-thoileach na h-Alba, agus (chun a' Mhàirt 2015) Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean.

Comainn Eachdraidh

Uig Historical Society
Ness Historical Society
North Tolsta Historical Society
North Uist Historical Society
Kinloch Historical Society
Carloway Historical Society
North Lochs Historical Society
Barvas and Brue Historical Society
Berneray Historical Society
Pairc Historical Society

The Hebridean Connections project is supported by:

Comhairle nan Eilean SiarHighland and Islands EnterpriseThe Scottish Goverment

Comhairle nan Eilean SiarHighland and Islands Enterprise